Yêu cầu mới của ISO hướng tới mục tiêu chống biến đổi khí hậu

Tháng 2/2024 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã công bố bản sửa đổi cho nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý hiện có và tiêu chuẩn mới mới. Tiêu chuẩn này đòi hỏi các công ty phải luôn xem xét mức độ liên quan của rủi ro biến đổi khí hậu khi phân tích bối cảnh của họ và nhu cầu của các bên quan tâm. Sự thay đổi này tuân theo Tuyên bố ISO London, theo đó, ISO cam kết chống biến đổi khí hậu và đóng góp cho chương trình nghị sự về khí hậu. Công bố bản sửa đổi này bao gồm văn bản yêu cầu các công ty xem xét mức độ liên quan của rủi ro biến đổi khí hậu trong phân tích của họ về bối cảnh tổ chức và nhu cầu của các bên quan tâm.
Đối với một số tiêu chuẩn, rủi ro về biến đổi khí hậu có thể không phải là yêu cầu tiên quyết được xem xét và mục đích của ISO không phải bắt buộc tất cả các tiêu chuẩn phải liên quan đến nội dung biến đổi khí hậu. Đúng hơn, các yêu cầu mới được đưa vào Chương 4 của Cơ cấu hài hòa của tiêu chuẩn ISO nhằm đảm bảo rằng mọi tổ chức đều đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào phân tích bối cảnh của mình. Nếu thấy phù hợp, biến đổi khí hậu phải được xem xét trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống quản lý.
Các tiêu chuẩn liên quan:
Quy định này áp dụng cho tất cả tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO loại A, tức là những tiêu chuẩn nêu rõ các yêu cầu và những công ty nào có thể được chứng nhận, bao gồm tiêu chuẩn sau: ISO 14001, ISO 15378, ISO 19443, ISO 21001, ISO 22000, ISO 22301, ISO 28000, ISO 29001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 9001, ISO/IEC 20000 và ISO/IEC 27001…
Các yêu cầu thay đổi:
4.1. Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức khi thêm câu sau: “Tổ chức phải xác định liệu biến đổi khí hậu có phải là một vấn đề liên quan hay không”.
4.2. Hiểu được nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm khi bổ sung câu sau: “LƯU Ý: Các bên quan tâm liên quan có thể có các yêu cầu liên quan đến biến đổi khí hậu”.
Nói tóm lại, yêu cầu mới quy định rằng các tổ chức khi xác định bối cảnh của tổ chức và các bên quan tầm phải xác định liệu biến đổi khí hậu có phải là một vấn đề liên quan hay không và liệu các bên quan tâm có liên quan có yêu cầu liên quan đến biến đổi khí hậu hay không. Nếu được coi là một vấn đề liên quan, biến đổi khí hậu cần được xem xét trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống quản lý tại tổ chức.
Tổng hợp từ nguồn ISO