CÁC BƯỚC XÂY DỰNG ISO 14001:2015

Ô nhiễm môi trường không phải là vấn đề của riêng ai, Doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm trong công việc bảo vệ môi trường, ISO 14001:2015 sẽ giúp Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm của mình trong công việc bảo vệ môi trường. Mục tiêu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và các tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn ISO 14000 là giúp các doanh nghiệp/tổ chức thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình nhằm bảo vệ môi trường , giảm thiều ô nhiễm từ các hoạt động của chính doanh nghiệp/tổ chức gây ra.
Tương tự tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cũng được xây dựng dựa trên phương pháp luận là Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động khắc phục (Kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động), có could be description as after:
Lập kế hoạch – Kế hoạch (P): Thiết lập các mục tiêu và các quy trình cần thiết để đạt được kết quả phù hợp với môi trường chính sách của tổ chức.
Thực hiện – Do (D): Thực hiện các chương trình.
Kiểm tra tra – Kiểm tra (C): Giám sát và đo lường các quá trình dựa trên môi trường chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, các yêu cầu luật pháp và yêu cầu khác và báo cáo kết quả.
Hành động – Hành động (A): Thực hiện các hành động để cải thiện tiến trình liên tục hiệu quả hoạt động của môi trường hệ thống quản lý.
Dưới đây là mô hình ISO 14001:2015 theo phương pháp luận PDCA:
 Để hiểu cơ bản về các yêu cầu của ISO 14001:2015, 3T PLUS sẽ diễn giải sơ lược ISO 14001:2015 dựa theo mô hình dưới đây:
PDCA là một quá trình đang tiến triển liên tục, tương hỗ lẫn nhau giúp cho một Doanh nghiệp/tổ chức xây dựng, duy trì chính sách môi trường của mình.
Lập kế hoạch (Plan):
1 . Trước tiên Lãnh đạo cấp cao nhất của Doanh nghiệp phải đánh giá, xem xét các khía cạnh môi trường từ các sản phẩm và hoạt động của Doanh nghiệp mình để từ đó thiết lập và công bố chính sách môi trường mà doanh nghiệp sẽ theo đuổi
2 . Doanh nghiệp/tổ chức phải xác định các khía cạnh (yếu tố) môi trường và các tác động môi trường của các khía cạnh này, từ đó xem xét những khía cạnh (yếu tố) môi trường nào cần phải thiết lập các biện pháp kiểm soát để hạn chế sự tác động môi trường
3 . Doanh nghiệp/tổ chức phải tìm kiếm, thu thập, xác định và giám sát các yêu cầu pháp luật liên quan đến môi trường mà doanh nghiệp phải áp dụng, cũng như các yêu cầu khác về môi trường mà Doanh nghiệp/tổ chức đã chấp nhận tuân thủ. Nếu được, phải đặt ra các chuẩn mực nội bộ để kiểm soát hoạt động
4 . Doanh nghiệp phải định ra các mục tiêu môi trường, lập các chương trình thực hiện (bao gồm biện pháp, tiến độ, trách nhiệm, quyền hạn) để có thể đạt được các mục tiêu chỉ tiêu, môi trường đã đề ra
Thực hiện (Do): Áp dụng và vận hành hệ thống quản lý môi trường
1 . Lãnh đạo cao nhất phải thiết lập cơ cấu quản lý, chỉ định các vai trò và trách nhiệm với thẩm quyền đầy đủ để thực hiện các chương trình quản lý môi trường
2 . Ban Lãnh đạo phải cung cấp nguồn lực đầy đủ bao gồm nhân sự cần thiết để duy trì các hoạt động môi trường, đào tạo cho những nhân sự cần thiết để đạt được trình độ, kỹ năng chuyên môn hóa cần thiết, thiết lập xây dựng cơ sở hạ tầng theo yêu cầu của luật định hoặc nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu chỉ tiêu môi trường, đầu tư công nghệ phù hợp xử lý các chất thải, phân bổ thời gian thực hiện chương trình và cung cấp tài chính để tạo ngân sách duy trì các hoạt động về môi trường
3 . Ban lãnh đạo phải triển khai tổ chức đào tạo cho người làm việc cho tổ chức hoặc những người làm việc thay mặt tổ chức và đảm bảo những người này nhận thức được các khía cạnh môi trường cần kiểm soát, hậu quả do không kiểm soát cũng nhưng đảm bảo họ đủ năng lực để thực hiện các biện pháp kiểm soát các khía cạnh này
4 . Doanh nghiệp phải thiết lập các quá trình để đảm bảo việc trao đổi thông tin về môi trường trong nội bộ có hiệu quả, cũng như đáp ứng các thông tin về môi trường với các bên hữu quan bên ngoài
5 . Thiết lập, phổ biến và duy trì tài liệu của hệ thống quản lý môi trường
6 . Thiết lập và thực hiện các hoạt động kiểm soát tài liệu đang được áp dụng
7. Thiết lập và duy trì các hoạt động kiểm soát tác nghiệp để đảm bảo rằng các thủ tục liên quan đến khía cạnh môi trường đáng kể được thực hiện
số 8 . Đảm bảo chuẩn bị và ứng dụng trong trường hợp khẩn cấp, thiết lập và thử nghiệm chuẩn bị và khả năng ứng phó với tình trạng khẩn cấp
Kiểm tra (Kiểm tra) : Đánh giá các tiến trình của hệ thống quản lý môi trường
1 . Giám sát và đo lường các tiện ích đặc biệt của các hoạt động của mình có thể gây tác động đáng kể đến môi trường
2 . Đánh giá thực trạng tuân thủ với các yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác và các tổ chức thực hiện.
3 . Thiết lập và duy trì các thủ tục xác định trách nhiệm và quyền hạn trong công việc xác định sự không phù hợp, xử lý và điều chỉnh không phù hợp, thực hiện hành động giải quyết và hành động trong phòng
4 . Quản lý hồ sơ, thiết lập và duy trì thủ tục để phân tích, bảo quản và xử lý môi trường hồ sơ
5 . Tiến hành đánh giá nội bộ định kỳ để xác định sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 và hệ thống quản lý môi trường
6. Tiến hành xem xét của lãnh đạo về kết quả hoạt động quản lý môi trường và đưa ra các định hướng mới cho giai doạn tiếp theo.
Hành động (Action) : Xem xét lại và tiến hành các hoạt động để cải thiện tiến hệ thống quản lý môi trường
1 . Lãnh đạo phải tiến hành xem xét về mặt quản lý của hệ thống quản lý môi trường theo giai đoạn thích hợp
2 . Thực hiện các hành động khắc phục đối với những sự khôngphuf hợp xẩy ra trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý môi trường.
3 . Các yêu cầu liên quan đến “Hành động (Action)” nếu được duy trì liên tục và thường xuyên sẽ giúp Doanh nghiệp/tổ chức liên tục cải thiện tiến hệ thống quản lý môi trường và kết quả chung trong môi trường hoạt động của tổ chức năng.
Trên đây là một số chia sẻ về ISO 14001:2015, nếu bạn muốn tìm hiểu công thức xây dựng ứng dụng ISO 14001:2015 cho Doanh nghiệp của mình, xin mời Quý vị liên hệ với chúng tôi.
Nếu bạn hiểu rõ bất kỳ nội dung nào trong bài viết này, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn giải đáp thắc mắc. Để đạt được hiệu quả trong việc giải đáp, quý vị vui lòng sử dụng một trong ba cách liên hệ sau:
– Gọi điện trực tiếp đến Văn phòng Công ty chúng tôi để được giải đáp trực tiếp qua điện thoại: 0914897955
– Tổng hợp các câu hỏi gửi vào email  [email protected]
Để chúng tôi có thể giải đáp dễ hiểu hơn, khi gửi những câu hỏi thắc mắc cho chúng tôi, Quý vị vui lòng cung cấp thông tin công việc hiện tại (vị trí công việc đang đảm bảo, cơ sở hiện đang công tác) để họ tôi có thể tìm kiếm những ví dụ thực tế phù hợp cung cấp cho Quý vị.