ISCC PLUS là gì?

ISCC PLUS là chương trình chứng nhận bền vững dành cho nguyên liệu thô dựa trên sinh học và tuần hoàn (tái chế) phục vụ cho tất cả các thị trường và lĩnh vực trên toàn cầu. Chương trình này nhằm cung cấp chứng nhận cho các công ty muốn chứng minh rằng nguyên liệu thô của họ đến từ các nguồn bền vững.
ISCC PLUS tập trung vào khả năng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thô trong chuỗi cung ứng, các ứng dụng rộng rãi của tiêu chuẩn ISCC Plus bao gồm các vật liệu tuần hoàn và sinh học như nhựa, nguyên liệu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, hóa chất học, cũng như các lĩnh vực khác có sử dụng sinh khối thực tế.